Deklaracja zgodności serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku

Podmiotem niniejszej deklaracji jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej PSP w Turku – www.turek.psp.wlkp.pl

Data sporządzenia strony internetowej: 14.04.2017
Data publikacji strony internetowej: 14.04.2017
Data ostatniej dużej aktualizacji: 13.09.2020
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
osoba odpowiedzialna: Maciej Wypchło
adres: Komenda Powiatowa PSP w Turku, ul. św. Floriana 2, 62-700 Turek
adres poczty elektronicznej: kppspturek@psp.wlkp.pl
kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:  47 77 19 500

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku Komendy Powiatowej PSP w Turku prowadzi wejście pozbawione przeszkód dla osób niepełnosprawnych
W korytarzu znajduje się stanowisko służby wewnętrznej, odpowiedzialnej za organizację wejścia do budynku osób postronnych.

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Obsługa administracyjna osób niepełnoprawnych ruchowo odbywa się na parterze budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą wystąpić o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Osoba niesłysząca lub słabo słysząca jest zobowiązana zgłosić do Komendy Powiatowej PSP w Turku chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem metody komunikowania się co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.