Gdy zaczyna się sezon grzewczy

Opublikowano:

W związku z nadejściem sezonu grzewczego i wynikającymi z tego faktu zagrożeniami pożarowymi spowodowanymi zwiększonym użyciem urządzeń grzewczych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku apeluje do społeczeństwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie naszych obejść przed możliwością powstania pożaru.
Przypominamy o zwróceniu uwagi na problem bezpiecznej pożarowo eksploatacji różnego rodzaju grzejników np. elektrycznych czy gazowych, które pozostawione bez dozoru oraz w pobliżu materiałów palnych, takich jak odzież, meble, elementy wystroju wnętrz itp. mogą stać się przyczyną powstania pożaru. Ustawienie tych grzejników bezpośrednio na podłożu palnym może również doprowadzić do pożaru.

Do częstych przyczyn powstania pożaru należy zaliczyć również zwarcie instalacji elektrycznej spowodowane jej przeciążeniem w wyniku podłączenia dodatkowych urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń.
Corocznie w sezonie zimowym w wyniku wad urządzeń ogrzewczych i niewłaściwej eksploatacji tych urządzeń Państwowa Straż Pożarna w Turku odnotowuje pożary.

Częstymi przyczynami pożarów jest zły stan techniczny przewodów kominowych, wynikający m.in. z niewłaściwej ich budowy lub braku konserwacji oraz nie usuwania zanieczyszczeń, a także składowanie bezpośrednio przy uszkodzonych przewodach kominowych materiałów palnych typu papier, szmaty, drewno itp. Przypominamy, że w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego (np. drewno, węgiel, miał) należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych – co najmniej raz na 3 miesiące, od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej razy na 6 miesięcy, a od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. Natomiast zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych usuwa się co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania.

Pragniemy zwrócić uwagę na właściwą eksploatację i konserwację pieców centralnego ogrzewania. Przypominamy o zachowaniu właściwych odległości składowania opału od pieca oraz zakazie składowania przy palenisku materiałów łatwopalnych.

Zwracając uwagę na powyższe wskazania oraz stosując się do zaleceń producentów sprzętu grzewczego w celu ich bezpiecznej eksploatacji oraz opierając się na własnej intuicji i rozsądku przyczynimy się do zmniejszenia ryzyka powstania pożaru, a tym samym bezpieczniejsze będzie życie i zdrowie nasze oraz naszych współlokatorów.

Zobacz też informację o zagrożeniach ze strony tlenku węgla tutaj.