Narada roczna strażaków

Opublikowano:

16 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku odbyła się coroczna narada roczna podsumowująca działalność komendy w 2017 roku. Zadania i przedsięwzięcia realizowane przez Państwową Straż Pożarną na terenie powiatu tureckiego w 2017 roku przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Turku st. bryg. Dariusz Stasiak.

Statystyka pożarowa
W 2017 roku na terenie powiatu tureckiego zanotowano ogółem 706 zdarzeń co stanowi wzrost o 21,3%. W tym samym okresie roku 2016 zanotowano 582 zdarzenia. W ogólnej liczbie zdarzeń zanotowano 154 pożarów i 30 alarmów fałszywych. W stosunku do roku 2016 (200 pożarów) nastąpił spadek o 37 pożarów, tj. 23%. Pomimo mniejszej liczby pożarów odnotowano zdecydowanie więcej wyjazdów do miejscowych zagrożeń spowodowanych głównie silnymi wiatrami, ulewnymi deszczami oraz zdarzeniami w komunikacji drogowej, w których zginęło ogółem pięć osób.

Ćwiczenia na obiektach. Szkolenia w zakresie specjalizacji ratowniczych
W roku 2017 przeprowadzono operacyjne rozpoznanie w trzynastu obiektach na terenie powiatu. Przeprowadzono również 11 ćwiczeń na obiektach. Wszystkie ćwiczenia miały charakter zgrywający tzn. uczestniczyły w nich jednostki OSP z terenu powiatu oraz inne służby. Do największych ćwiczeń można zaliczyć m.in.: zbiornik wodny w Przykonie, Lasy Nadleśnictwa Turek- leśnictwo Kotwasice, zakład Sun Garden w Malanowie, zakład MESSER w Turku, Dom Dziecka w Nowym Świecie.
W roku 2017 rozpoczęto cykl szkoleń prowadzonych przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Poznaniu z poszczególnych dziedzin ratowniczych dla podmiotów ksrg realizujących zadania w zakresie podstawowym. Uczestniczono w następujących szkoleniach:
– szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego – ukończyło 6 strażaków,
– szkolenie zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego – ukończyło 6 strażaków,
– szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego – ukończyło 3 strażaków,
– szkolenie z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych – ukończyło 3 strażaków.

Zakupy wyposażenia sprzętowego

W 2017 roku tutejsza komenda wzbogaciła się w różnego rodzaju sprzęt m.in. łódź ratownicza płaskodenna Whaly 435 z silnikiem Evinrude E30 na przyczepce TRANS-TRIAL 750J, przyczepa NEPTUN N7-236, przystawka do wytwarzania piany lekkiej z rękawem do wentylatora oddymiającego LEADER, sprzęt do ratownictwa wysokościowego, buty i rękawice chemoodporne, komputer przenośny DELL VOSTRO wraz z oprogramowaniem i drukarką.

Dotacja środków z budżetu państwa dla jednostek OSP

W 2017 roku jednostki OSP w KSRG z terenu powiatu dotację w wysokości 577 067,00 zł. Na tę kwotę składała się dotacja na wydatki bieżące w wysokości 94 067,00 zł i dotacja na wydatki inwestycyjne w wysokości 483 000,00 zł .
Środki z dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w roku 2017 zostały prawie w 2/3 skierowane na remont zaplecza garażowo – technicznego strażnic jednostek OSP w KSRG. Pozostałe środki zostały przeznaczone na doposażenie jednostek w umundurowanie specjalne, wyposażenia osobiste strażaka, armaturę wodna oraz środki łączności.

Prewencja społeczna

Ubiegły rok obfitował w wiele wydarzeń związanych z szeroko rozumiana prewencją społeczną, w ramach której realizowano m.in. następujące akcje: „Bezpieczne ferie na lodzie”, „Maj miesiącem ochrony przeciwpożarowej”, „Bezpieczne życie seniora”, cykl spotkań w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Dzień Dziecka ze strażakami”, „Bezpieczne wakacje”, Strażacy w sztafecie „Planeta Energii”, udział w „Dniach otwartych” dwóch szkół ponadgimnazjalnych, „Cała Polska czyta dzieciom” a także pogadanki dla uczniów szkół i przedszkoli. Ogółem w 2017 roku realizując szeroko rozumianą prewencję społeczną funkcjonariusze tut. Komendy uczestniczyli w 77 przedsięwzięciach w formie pikników, pokazów, stoisk edukacyjnych w których łącznie wzięło udział ponad 6800 osób.

Otwarcie Sali Edukacyjnej Ognik

23 października 2017 roku została otwarta sala edukacyjna „Ognik”. Sala została przystosowana i wyposażona w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+ Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stworzenie sali edukacyjnej na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku zostało zrealizowane dzięki rezerwie celowej Ministra Finansów przeznaczonej na realizację działań wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +” w wysokości 21.820,00 zł. oraz Powiatowi Tureckiemu, który wsparł zadnie kwotą 10.000,00 zł. Ogólny koszt otwarcia sali wraz ze środkami własnymi wyniósł około 33 tysięcy złotych.

Po sprawozdaniu komendanta, w krótkich wystąpieniach podziękowania za pracę dla wszystkich funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Turku oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych przekazali goście: mł. bryg. Arkadiusz Przybyła –zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Ryszard Bartosik – Poseł na Sejm RP, Mariusz Seńko – Starosta Powiatu Tureckiego oraz Grzegorz Ciesielski – Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Turku.

Na zakończenie narady prezes turkowskiego oddziału WOPR Józef Ścibor wręczył Złote Odznaki „Za Zasługi dla WOPR Województwa Wielkopolskiego” st. bryg. Dariuszowi Stasiakowi oraz st. kpt. Piotrowi Pieśkiewiczowi. Prezes podziękował też wszystkim wójtom i burmistrzom z powiatu, wyrażając nadzieję na dalszą współpracę.

opracowanie: bryg.R.Bącała

zdjęcia: mł.kpt.A.Walczak