Użytkowanie butli gazowych

Opublikowano:

1. W mieszkaniu do urządzeń gazowych mogą być podłączone najwyżej dwie butle na gaz propan-butan, każda o pojemności nie przekraczającej 11 kg.
2. W mieszkaniu nie wolno przechowywać butli zapasowych nie połączonych do instalacji lub urządzeń.
3. Butle muszą być sprawnie technicznie i napełniane przez autoryzowane punkty dystrybucji.
4. W pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu nie należy przechowywać butli na gaz propan – butan, ponieważ w razie ich rozszczelnienia, gaz ten jako cięższy od powietrza zalega przy podłożu, tworząc niebezpieczne mieszaniny wybuchowe z powietrzem
5. Temperatura w pomieszczeniach, w których znajdują się butle napełnione gazem, nie może przekraczać 35 stopni Celsjusza.
6. Odległość butli od źródeł ciepła nie może być mniejsza niż 1 m.
7. W butlach należy stosować gaz w zależności od pory roku. Zimowy w zimie i letni – latem.
8. Promienniki ciepła powinny być wyłączane na noc, ponieważ mogą spowodować zmniejszenie ilości tlenu w pomieszczeniu.

Gdy w pomieszczeniu ulegnie uszkodzeniu instalacja na gaz płynny propan-butan:

1. Zakręć (jeśli to możliwe) zawór butli.
2. Otwórz szeroko okna i drzwi w celu wywietrzenia pomieszczenia
3. Odłącz zawór butli od urządzenia (użyj nieiskrzącego klucza z metalu kolorowego).
4. Nie włączaj urządzeń elektrycznych, nie używaj otwartego ognia, nie pal papierosa.
5. Wynieś butle na otwartą przestrzeń poza budynek i pozostaw pod nadzorem. Powiadom Straż Pożarną.
Bezpieczeństwo użytkowania gazu w mieszkaniach

Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W celu uniknięcia pożaru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutków należy się kierować niżej wymienionymi zasadami:

 1. Użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania instalacji gazowej w dobrym stanie technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji) ,
 2. Gazomierz znajdujący się poza lokalem odbiorcy powinien być przez niego zabezpieczony przed osobami niepowołanymi ,
 3. Wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym ( pojawienie się sadzy, lub żółty płomień na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu) ,
 4. Odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta (np. nie wolno używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń) ,
 5. Włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru ,
 6. Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
 7. Zabronione jest dokonywanie samowolnie we własnym zakresie przeróbek , napraw instalacji i urządzeń gazowych oraz podłączeń dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnienia z rozdzielnią gazu ,
 8. Użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem gazomierza, przerabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać otwory wentylacyjne i nawiewne w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu ,
 9. Do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan ), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych , o zawartości gazu do 11 kg każda :
  • butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle,
  • butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie,
  • butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem,
  • temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35ºC.